Novinky z diania v obci

Aktuálne informácie COVID-19 - júnv

publikované dňa 01. jún 2020

1.6.2020

Legislatíva
Legislatívne zmeny a samospráva za mesiac apríl s komentárom
. V období núdzového stavu v mesiaci apríl 2020 boli prijaté alebo novelizované zákony a ostatné všeobecne záväzné normatívne právne akty v počte 46 s relevantnou priamou alebo nepriamou platnosťou a významom pre aplikáciu alebo realizáciu povinností v podmienkach samosprávy Slovenskej republiky. Viac TU https://www.zmos.sk/legislativne-zmeny-a-samosprava-za-mesiac-april--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania
. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v piatok 29. mája 2020, podľa § 140 ods. 13 a § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. mája 2020 mení rozhodnutie č. 2020/11506:1-A2110 z 18. mája 2020 a umožňuje tým diétne stravovanie v zariadeniach školského stravovania s účinnosťou od 1. júna 2020. Viac TU https://www.zmos.sk/dietne-stravovanie-v-zariadeniach-skolskeho-stravovania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Informácia k ZUŠ. V súlade s Opatreniami Úradu verejného zdravotníctva povoľuje ministerstvo školstva s účinnosťou od 1. 6. 2020 prezenčnú výučbu individuálnych hodín s jedným žiakom na základných umeleckých školách. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-zus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Nový model riadenia a čerpania eurofondov na Slovensku. Vláda SR schválila materiál z dielne Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu SR, ktorý sa týka novej implementačnej štruktúry pre programové obdobie 2021-2027. Viac TU https://www.zmos.sk/novy-model-riadenia-a-cerpania-eurofondov-na-slovensku-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Aktuálne podmienky a možností vstupu do cezhraničných krajín. Pravidlá a podmienky vycestovania do cezhraničných krajín sa pomaly uvoľňujú, pocítia ich najmä obyvatelia cezhraničných miest a obcí cestujúci do cezhraničia za rodinou alebo prácou. Prehľad podmienok do susedných krajín nájdete TU https://www.zmos.sk/aktualne-podmienky-a-moznosti-vstupu-do-cezhranicnych-krajin-oznam/mid/405616/.html#m_405616

EÚ pre ďalšie generácie a revidovaný rozpočet EÚ 2021-2027. Európska komisia tento týždeň navrhla očakávaný nový nástroj na oživenie hospodárstva nazvaný EÚ pre ďalšie generácie v hodnote 750   miliárd EUR. Tento návrh sa spája s prepracovaným dlhodobým rozpočtom EÚ na roky 2021 - 2027, ktorý celkovo predstavuje 1,85 bilióna EUR. Viac TU https://www.zmos.sk/eu-pre-dalsie-generacie-a-revidovany-rozpocet-eu-2021-2027--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Príklady dobrej praxe
Združenie miest a obcí Slovenska v piatok predstavilo ďalšie príklady dobrej praxe
. Tento krát sa sústredilo na podporu cestovného ruchu a športu. Ďalšie príklady dobrej praxe sú zo Starej Ľubovne, Lendaku a Popradu. Viac TU https://www.zmos.sk/dalsie-priklady-dobrej-praxe-su-zo-starej-lubovne-lendaku-a-popradu--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Opatrenia Hlavného hygienika platné od 20.5.2020v

publikované dňa 20. máj 2020


Aktuálne informácie COVID-19 - májv

publikované dňa 04. máj 2020

29.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Výnimky k povinnosti nosenia rúšok. Úrad verejného zdravotníctva vydal výnimku k opatreniu z povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, ktoré dopĺňa o: osoby nevesty a ženícha pri svadbe,     žiakov pri konaní prijímacích skúšok, komisionálnych skúšok, jazykových skúšok, skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania a pri ukončovaní výchovy a vzdelávania, poslucháčov pri konaní štátnych jazykových skúšok. Viac TU https://www.zmos.sk/vynimky-k-povinnosti-nosenia-rusok-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Program IUVENTY „Škola bez nenávistí“
je určený pre základné a stredné školy.Viac TU https://www.zmos.sk/program-iuventy-skola-bez-nenavisti-a-koronavirus-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Európska únia
Online seminár k programu Európa pre občanov. Európsky kontaktný bod pre komunitárny program Európa pre občanov v spolupráci s maďarským kontaktným bodom pripravili online seminár v maďarčine, ktorý sa uskutoční 10.6.2020 od 10,00 do 12,00. Viac TU https://www.zmos.sk/online-seminar-k-programu-europa-pre-obcanov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Spoločný webinár EVR a OECD: dopad covid-19 na európske mestá a regióny. Spoločný webinár Európskeho výboru regiónov a OECD o dopade covid-19 na európske mestá a regióny sa uskutoční 18. 6. 2020 od 10,00 do 11,30. Viac TU https://www.zmos.sk/spolocny-webinar-evr-a-oecd-dopad-covid-19-na-europske-mesta-a-regiony-oznam/mid/405616/.html#m_405616

27.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Opatrenie ÚVZ k prevádzkam. Otvárajú sa turistické informačné kancelárie, prevádzky divadelných, hudobných, filmových a iných kultúrnych predstavení a podujatí, umožnený ambulantný predaj. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-k-prevadzkam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje. Katarína Kalašová, poverená generálna riaditeľka sekcie predprimárneho a základného vzdelávania  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR upozorňuje, že školy nemajú vyžadovať pri nástupe detí od 1.6.2020 do škôl ŽIADNE potvrdenia od pediatrov. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-upozornuje--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Prvá výzva v rámci európskej iniciatívy „European City Facility“. Európska iniciatíva „European City Facility“ vytvorená v rámci HORIZON 2020 pre výskum a inovácie Európskej únie spustila prvú výzvu pre mestá / obce a ich zoskupenia prostredníctvom ktorej podporí prípravu investičných konceptov súvisiacich s implementáciou opatrení obsiahnutých v energetických a klimatických akčných plánoch. Viac TU https://www.zmos.sk/prva-vyzva-v-ramci-europskej-iniciativy-european-city-facility-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

SAMOSPRÁVA TU A TERAZ (Tablet.TV)
Marián Gajdoš: Kompetencie samospráv by mali byť odstupňované. Slovensko je typickou vidieckou krajinou. Z takmer 3000 samospráv je 141 miest a zvyšok obce. Časť z nich tvoria aj malé dediny. Tie sa často boria s problémami pri zabezpečovaní základných úloh samospráv. O budúcnosti malých obcí hovoril v diskusnej relácii Samospráva tu a teraz v televízii TABLET.TV starosta obce Staré Hory v okrese Banská Bystrica Marián Gajdoš. Viac TU https://www.zmos.sk/marian-gajdos-kompetencie-samosprav-by-mali-byt-odstupnovane--oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Podujatia v regiónoch  
Zaujímavé workshopy s NKÚ SR. Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s podujatiami v regiónoch. Už teraz ponúkame workshopy zamerané na tému majetkových prevodov v rámci režimu - prípady hodné osobitného zreteľa. Viac TU https://www.zmos.sk/zaujimave-workshopy-s-nku-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

26.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Smart karanténa alebo štátna karanténa. Podľa platného opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 22. mája 2020 od 20.00 hod vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 alebo preukázania sa aktivovanou mobilnou aplikáciou na monitorovanie dodržiavania nariadenej izolácie. Viac TU https://www.zmos.sk/smart-karantena-alebo-statna-karantena--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenie k e-karanténe platné od 25.05.2020 TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenie-k-e-karantene-platne-od-25-5-2020-od-8-00-h-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Distribúcia poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv, pre školské zariadenia. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo informáciu s názvom „Organizácia distribúcie poskytnutých pohotovostných zásob zo Správy štátnych hmotných rezerv SR pre materské školy, základné školy, špeciálne materské školy a špeciálne základné školy (25. 5. 2020). Viac TU https://www.zmos.sk/distribucia-poskytnutych-pohotovostnych-zasob-zo-spravy-statnych-hmotnych-rezerv-pre-skolske-zariadenia--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia vydalo dňa 21.5.2020 Usmernenie č. 4 k 31. Výzve na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameranej optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a národnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-zameranej-optimalizaciu-systemov-sluzieb-a-posilnenie-intervencnych-kapacit-pre-manazm/mid/405616/.html#m_405616

 

Prieskum: Debarierizácia a cestovný ruch. Národná platforma proti bariéram – OZ Bez Bariér spustila zber dát a vstupov pre Národnú stratégiu odstraňovania bariér na Slovensku do roku 2030. Viac TU https://www.zmos.sk/prieskum-debarierizacia-a-cestovny-ruch-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Legislatíva
Aktuality legislatívnej rady NKÚ SR – apríl. Združenie miest a obcí Slovenska na základe spolupráce s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky prináša ďalší prehľad Legislatívnej rady NKÚ SR. V legislatívnom prehľade za mesiac apríl prinášame informácie vo viacerých oblastiach. Mesačník mapuje aj situáciu s COVID-19 a obsahuje zmeny vo všeobecne záväzných právnych predpisoch. Jeho súčasťou je špeciálne vydanie, ktoré mapuje Programové vyhlásenie vlády SR 2020 – 2024. Viac TU https://www.zmos.sk/aktuality-legislativnej-rady-nku-sr-april-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Bezpečnosť
Policajný zbor upozorňuje na podvodné prevody peňazí. Policajný zbor upozorňuje občanov, najmä zamestnancov finančných oddelení, učtární súkromných spoločností, ale aj štátnych a verejných inštitúcií (mestských a obecných úradov) na útoky podvodov páchaných elektronickou formou (e-mailom), v rámci ktorého je predstieraný pokyn vysoko postaveného predstaviteľa spoločnosti na prevod finančných prostriedkov (tzv. CEO podvod – z anglického prekladu Chief Executive Officer). Viac TU https://www.zmos.sk/policajny-zbor-upozornuje-na-podvodne-prevody-penazi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Dopravný podnik predáva ojazdené autobusy  
Spoločnosť Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, dňa 25.05.2020 vyhlásila obchodnú verejnú súťaž o najvýhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj ojazdených dopravných prostriedkov MHD spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť, tretej osobe za odplatu č. OVS – 02/2020. Viac informácií nájdete na linku https://dpb.sk/sk/verejne-obstaravanie/obchodna-verejna-sutaz-predaj-ojazdenych-dopravnych-prostriedkov Samotná výzva s fotografia je TU

25.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke školských stravovacích zariadení podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-prevadzke-skolskych-stravovacich-zariadeni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenie hlavného hygienika k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa. Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k prevádzke zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-hlavneho-hygienika-k-prevadzke-zariadeni-starostlivosti-o-deti-do-3-rokov-veku-dietata--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Opatrenie ÚVZ SR – jasle, škôlky, školy s účinnosťou od 1. júna 2020. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v súvislosti s COVID-19 v Slovenskej republike a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uvz-sr-jasle-skolky-skoly-s-ucinnostou-od-1-juna-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Rozhodnutie o obnovení vyučovania. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 vydal rozhodnutie o obnovení vyučovania v materských školách, základných školách a obnovení prevádzky v školských kluboch detí a v zariadeniach školského stravovania.

Zároveň MŠVVaŠ SR 22. 5. 2020 aktualizovalo pomocný materiál „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“. a „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020“

Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-o-obnoveni-vyucovania-oznam/mid/405616/.html#m_405616                 

 

Európska únia
Myslíte na digitálnu priepasť: sprístupnenie elektronických riešení pre všetkých. Európsky výbor regiónov organizuje v rámci projektu YFACTOR online podujatie „Myslíte na digitálnu priepasť“, ktoré sa uskutoční 11. a 12. júna 2020. Cieľom podujatia je zdôrazniť odhodlanie regionálnych a miestnych aktérov v  úsilí o uľahčenie digitálneho prechodu a zabezpečenia kontinuity poskytovaných služieb vo všetkých regiónoch EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/myslite-na-digitalnu-priepast-spristupnenie-elektronickych-rieseni-pre-vsetkych-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Výzva programu COSME: podpora samospráv v oblasti sociálnej ekonomiky. Cieľom projektov tejto výzvy je prepojenie siete miestnych a regionálnych samospráv v krajinách EÚ zúčastnených krajinách COSME a zainteresovaných strán s podobnými prioritami sociálnej ekonomiky a vytvorenie priestoru na medziregionálne vzdelávanie a spoluprácu. Viac TU https://www.zmos.sk/-vyzva-programu-cosme-podpora-samosprav-v-oblasti-socialnej-ekonomiky-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

22.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Nové pravidlá platia aj pre zasadnutia a schôdze orgánov územnej samosprávy. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti nové pravidlá hlavného hygienika platné od 20. 5. 2020, ktoré platia aj pre zasadnutia a schôdze štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-pravidla-platia-aj-pre-zasadnutia-a-schodze-organov-uzemnej-samospravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Školstvo
Ministerstvo školstva pomôže zriaďovateľom pri zabezpečení škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 20. mája 2020 zverejnilo informáciu, že v spolupráci so Správou štátnych hmotných rezerv SR v súčasnosti vykonáva všetky potrebné úkony v snahe pomôcť školám a ich zriaďovateľom pri zabezpečení dostupných ochranných pomôcok na prvé dni po otvorení škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/ministerstvo-skolstva-pomoze-zriadovatelom-pri-zabezpeceni-skol-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Sociálne veci
Dávame do pozornosti register účtovných závierok. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti ukladanie výročnej správy poskytovateľa sociálnej služby do verejnej časti registra účtovných závierok. Viac TU https://www.zmos.sk/davame-do-pozornosti-register-uctovnych-zavierok--oznam/mid/405616/.html#m_405616

               

Odborné sekcie ZMOS
Spoločná výzva rezortu životného prostredia kvôli odpadom. Združenie miest a obcí Slovenska spolu predstaviteľmi organizácií zberových spoločností a organizácie zodpovednosti výrobcov spoločne hľadajú riešenia problémov v odpadovom hospodárstve. Viac TU https://www.zmos.sk/spolocna-vyzva-rezortu-zivotneho-prostredia-kvoli-odpadom--oznam/mid/405616/.html#m_405616  

 

Cestovný ruch a kríza boli hlavnou témou Sekcie inovácií, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. V poradí štvrté zasadnutie Sekcie inovácie, regionálneho rozvoja a cestovného ruchu Rady ZMOS sa uskutočnilo online 20. mája 2020 a venovalo sa jedinej téme, a to dopadom krízy na miestny cestovný ruch. Viac TU https://www.zmos.sk/cestovny-ruch-a-kriza-boli-hlavnou-temou-sekcie-inovacii-regionalneho-rozvoja-a-cestovneho-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Tripartita: Zhodnotila štátnu pomoc počas krízy, hovorila aj o nových opatreniach. Viac TU https://www.zmos.sk/tripartita-zhodnotila-statnu-pomoc-pocas-krizy-hovorila-aj-o-novych-opatreniach--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
Výzva „Európsky podnikateľský región“ 2021-2022. Európsky výbor regiónov prijíma žiadosti do výzvy „Európsky podnikateľský región (EER)“. Mestá, regióny  euroregióny a európske zoskupenia územnej samosprávy (EZÚS)  môžu predstaviť svoje stratégie na podporu malého a stredného podnikania (MSP) v nasledujúcich dvoch rokoch. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-europsky-podnikatelsky-region-2021-2022-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

21.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Organizovanie a usporadúvanie hromadných podujatí do 100 osôb. Opatrenie ÚVZ SR s účinnosťou od 20. mája 2020 vo vzťahu k povoleniu organizovania a usporadúvania hromadných podujatí do 100 osôb. Viac TU https://www.zmos.sk/organizovanie-a-usporaduvanie-hromadnych-podujati-do-100-osob--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Možnosť odkladu splátok pri nájomnom bývaní
Odklad splátok úveru ŠFRB. Združenie miest a obcí Slovenska dáva do pozornosti informácie Štátneho fondu rozvoja bývania vo vzťahu k možnosti podania žiadosti o odklad splátok úveru v súvislosti s COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/odklad-splatok-uveru-sfrb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                               

Zahraničie

Odporúčanie EÚ pre Slovensko v rámci jarného balíka európskeho semestra. Komisia 20. mája 2020 predložila návrh odporúčaní pre jednotlivé krajiny, v ktorých poskytuje usmernenia pre hospodárske politiky v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Tohtoročné odporúčania sa zameriavajú na najnaliehavejšie výzvy, ktoré pandémia priniesla, ako aj na opätovné naštartovanie udržateľného rastu. Viac TU https://www.zmos.sk/odporucanie-eu-pre-slovensko-v-ramci-jarneho-balika-europskeho-semestra--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Sociálne veci
Rokovanie na rezorte práce o spolupráci a trendoch. V stredu 20. mája 2020 sa na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnilo pracovné rokovanie štátnej tajomníčky Soni Gaborčákovej so zástupcami Združenia miest a obcí Slovenska. Viac TU https://www.zmos.sk/rokovanie-na-rezorte-prace-o-spolupraci-a-trendoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                RTVS – Dvojka
                Hravá škola v rómčine aj do osád. V čase karantény pripravila RTVS vysielanie pre žiakov dvojjazyčne. Národnostná redakcia v štúdiu Košice ponúka vzdelávaco – zábavnú televíznu reláciu s názvom Tumenca khere - S vami doma. Viac TU https://www.zmos.sk/hrava-skola-v-romcine-aj-do-osad--oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

20.5.2020

Legislatíva
Komentár ku krízovej legislatíve v pôsobnosti samosprávy v SR.
V súčasnom náročnom období sa javí potreba kompletizácie prehľadu právnej regulácie krízových situácií pre potreby zamestnancov samosprávy a ďalších záujemcov o túto problematiku. Prehľad vybraných právnych predpisov krízovej legislatívy, upravujúcich predovšetkým postavenie samosprávy vypracoval prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., člen Ekonomickej rady expertov ZMOS. Materiál je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/komentar-ku-krizovej-legislative-v-posobnosti-samospravy-v-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR vydal rozhodnutie v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020, ktorým a)  obnovuje prevádzku centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a centier špeciálno-pedagogického poradenstva, b)  obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania v rozsahu a za podmienok uvedených v opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3991/2020 z 13. 5. 2020. Jeho ďalšie usmernenie sa týka sa týka školského stravovania, na základe ktorého si napríklad môžu zriaďovatelia uplatniť náklady za škodu na skladových zásobách potravín, ktoré vznikli v dôsledku zatvorenia materských škôl alebo základných škôl. Viac TU https://www.zmos.sk/rozhodnutie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Úrad verejného zdravotníctva
Aktuálne opatrenia ÚVZ. Úrad verejného zdravotníctva SR  v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v Slovenskej republike vydal s účinnosťou od 20. mája 2020 nasledovné opatrenia. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-opatrenia-uvz-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Eurofondy a zahraničie

Výzva pre samosprávy na zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil novú výzvu zameranú na zmiernenie dopadov koronakrízy v regiónoch podporou tvorby a udržania pracovných miest a aktivitami na podporu lokálnych komunít, s dôrazom na inovatívne a vzorové projekty v rôznych oblastiach (sociálne veci a zamestnanosť, cestovný ruch, pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, sociálna ekonomika, podpory občianskej spoločnosti a komunitných aktivít). Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-samospravy-na-zmiernenie-dopadov-koronakrizy-v-regionoch--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Výzva pre mladých komunálnych politikov. Európsky výbor regiónov vyhlásil aj tento rok výzvu na výber motivovaných mladých komunálnych  politikov na zapojenie sa do Programu mladých volených politikov. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzva-pre-mladych-komunalnych-politikov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Verejné obstarávanie
Zelené verejné obstarávanie. Aplikáciou inštitútov zodpovedného verejného obstarávania môžu verejní obstarávatelia a obstarávatelia významne prispieť k napĺňaniu celospoločenských strategických výziev a priorít, pričom jednou z najvýznamnejších priorít je zohľadňovanie environmentálnych aspektov. Viac TU https://www.zmos.sk/zelene-verejne-obstaravanie--oznam/mid/405616/.html#m_405616

19.5.2020

Úrad verejného zdravotníctva
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3353/2020 z 15.5. Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/3992/2020 z 15. mája 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 18. mája 2020 (v pondelok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-c-olp-3353-2020-z-15-5-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Zmiernenie karanténnych opatrení od pondelka 18.05.2020. Úrad verejného zdravotníctva postupne zmierňuje svoje opatrenia. Termín účinnosti nového opatrenia je od 18. mája 2020 od 7:00 do odvolania. Ide o výnimky z povinnosti izolácie (štátnej, domácej). Viac TU https://www.zmos.sk/zmiernenie-karantennych-opatreni-od-pondelka-18-05-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v pondelok 18. 5. 2020 zverejnil informáciu, že s účinnosťou od 1. júna 2020 sa otvára prevádzky materských škôl a prvého stupňa a piateho ročníka základných škôl. Viac TU https://www.ucimenadialku.sk/otvaranie-skol

 

Sociálne
Postupy a formy pomoci a podpory seniorom v súvislosti so zvýšeným rizikom šírenia nákazy vírusom COVID-19. Odporúčania a formy pomoci sa týkajú skupín seniorov: v pobytovom zariadení sociálnych služieb, v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní neformálne rodinnými príslušníkmi, v domácom prostredí, odkázaní na pomoc inej osoby, opatrovaní formalizovanou opatrovateľskou službou, osamelých seniorov v ich domácom prostredí. Viac TU https://www.zmos.sk/postupy-a-formy-pomoci-a-podpory-seniorom-v-suvislosti-so-zvysenym-rizikom-sirenia-nakazy-virusom-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Zahraničie
Inšpirujme sa ďalšími skúsenosťami zo zahraničia. Viac TU https://www.zmos.sk/inspirujme-sa-dalsimi-skusenostami-zo-zahranicia-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo  
Prehľad otvárania materských a základných škôl v Európe. Na Slovensku sa  aktuálne diskutuje o termíne otvárania a spôsobu prevádzky materských a základných škôl do konca aktuálneho školského roka. Združenie miest a obcí Slovenska spracovalo a ponúka prehľad otvárania materských a základných škôl vo vybraných krajinách Európy. Viac TU https://www.zmos.sk/prehlad-otvarania-materskych-a-zakladnych-skol-v-europe--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Parlament
Zmeny zákonov na aktuálnej parlamentnej schôdzi
. Národná rada Slovenskej republiky v uplynulých dňoch na svojej 7. schôdzi, počas rokovaní od 12. do 15. mája prerokovala niekoľko zákonov, ktoré sa dotýkajú činnosti miestnej územnej samosprávy. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-zakonov-na-aktualnej-parlamentnej-schodzi--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Eurofondy v novelizácii zákonov
                Dočasné opatrenia na realizáciu a financovanie projektov z EŠIF
. V uplynulom týždni Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov. Viac TU https://www.zmos.sk/docasne-opatrenia-na-realizaciu-a-financovanie-projektov-z-esif--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Zmeny v zákone č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva. Nové paragrafové znenie do prechodných ustanovení zakomponovalo „Osobitné procesné  ustanovenia počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 a v období na prekonanie ich následkov“. Viac TU https://www.zmos.sk/zmeny-v-zakone-c-528-2008-z-z-o-pomoci-a-podpore-poskytovanej-z-fondov-europskeho-spolocenstva--oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Verejné obstarávanie
Modernizovaný systém verejného obstarávania. Predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák informoval Združenie miest a obcí Slovenska o výsledkoch nasadenia modernizovaného systém elektronického verejného obstarávania na ÚVO a možnostiach jeho využitia. Viac TU https://www.zmos.sk/modernizovany-system-verejneho-obstaravania--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Sociálne
Aktualizácia usmernenia pre oblasť sociálnych služieb!
Aktualizácia Usmernenia k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID – 19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie, kde sú  zmeny  vyznačené v texte. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualizacia-usmernenia-pre-oblast-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Nové opatrenia pre nemocnice a DSS. Informácie sa týkajú: návštevy pacientov alebo sprievodu pacientov bez podozrenia z ochorenia COVID−19, návštevy pacientov s ochorením COVID−19, návštevy kňaza/duchovného u ťažko chorých a zomierajúcich s ochorením COVID−19, návštevy a sprievode pacientov v starostlivosti o novorodenca a v starostlivosti o dieťa narodené matke s ochorením COVID−19 a tiež toho ako požiadať o vyšetrenie na COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-pre-nemocnice-a-dss-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cestovný ruch
Návrhy EK k oživeniu európskeho cestovného ruchu
. Európska komisia predložila (14.5) súbor usmernení a odporúčaní, ktoré majú členským štátom pomôcť postupne zrušiť cestovné obmedzenia a umožniť podnikateľom v cestovnom ruchu, aby znova otvorili svoje prevádzky v súlade s potrebnými opatreniami na ochranu zdravia. Viac TU https://www.zmos.sk/navrhy-ek-k-oziveniu-europskeho-cestovneho-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

Parlament
Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger rokoval na pôde parlamentného výboru pre verejnú správu a regionálny rozvoj.
Viac TU https://www.zmos.sk/branislav-treger-na-rokovani-s-predsedom-parlamentneho-vyboru--oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Školstvo
Informácia v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. Úrad verejného zdravotníctva SR dnes na základe záverov Ústredného krízového štábu zo dňa 11. mája 2020 vydal Opatrenie č. OLP/3991/2020 v súvislosti s prevádzkou zariadení školského stravovania a poradenských centier. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-v-suvislosti-s-prevadzkou-zariadeni-skolskeho-stravovania-a-poradenskych-centier--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Vláda SR
                Aktuálne informácie z rokovania Vlády SR
. Vláda SR sa na svojom rokovaní 11. mája 2020 sa venovala viacerým zákonom s dopadmi na miestnu územnú samosprávu. V tejto rubrike ponúkame prehľad týchto aktivít. Viac TU https://www.zmos.sk/aktualne-informacie-z-rokovania-vlady-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Legislatíva
                Legislatívne aktuality NKÚ SR – marec. Združenie miest a obcí Slovenska aktívne spolupracuje s Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky. Jedným z výsledkov tejto spolupráce je pravidelný prehľad legislatívy, ktorý Vám môže pomôcť v práci. Viac TU https://www.zmos.sk/legislativne-aktuality-nku-sr-marec-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Eurofondy
                Erasmus+ podporí mládežnícke organizácie počas koronakrízy
. Európska komisia uverejnila v rámci programu Erasmus + výzvu na predkladanie návrhov pod názvom „Európska mládež spoločne 2020“. S očakávaným rozpočtom 5 miliónov eur bude táto iniciatíva podporovať celoeurópske siete mládežníckych organizácií pôsobiacich na miestnej úrovni. Viac TU https://www.zmos.sk/erasmus--podpori-mladeznicke-organizacie-pocas-koronakrizy-oznam/mid/405616/.html#m_405616  

                UNESCO organizuje webinár zo série „Inklúzia v čase COVID-19“, ktorý bude venovaný iniciatívam a sociálnym inováciám v rámci miest, ktoré implementovali ženy-líderky v boji proti pandémii COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/unesco-webinar-inkluzia-v-case-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Sociálne
Informácia k zmenám v sociálnom poistení
. Kancelária ZMOS vypracovala usmernenie k zákonu č. 95/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Viac TU https://www.zmos.sk/informacia-k-zmenam-v-socialnom-poisteni--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Financie
Informácia z rokovania ZMOS na rezorte financií. V súlade s uznesením Predsedníctva  ZMOS z 28. apríla 2020 sa vo štvrtok 7. mája 2020 uskutočnilo pracovné stretnutie s ministrom financií Eduardom Hegerom. Viac TU. https://www.zmos.sk/informacia-z-rokovania-zmos-na-rezorte-financii--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Školstvo
ZMOS upozorňuje na skresľujúce informácie v školstve. Na internete koluje informácia od pani RNDr. Ingrid Gamčíkovej - predsedníčky Združenia základného školstva a podpredsedníčky OZ PŠaV na Slovensku, ktorá na základe aprílových aktualizovaných východísk predpokladaného výnosu dane fyzických osôb tvrdí, že aktuálny jednotkový koeficient na dieťa alebo žiaka je 88,8 €, čo znamená oproti januáru pokles o 5,3 % (čo nieje 20 - 30 %, ako niektorí tvrdili). Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-upozornuje-na-skreslujuce-informacie-v-skolstve--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Cestovný ruch
Primátor Piešťan a predseda sekcie cestovného ruchu a inovácií ZMOS Peter Jančovič: Mali by sme viac zamerať na destinačný turizmus. Viac o súčasnej situácii a očakávaniach hovoril v televízii Tablet.TV v diskusnej relácii Samospráva tu a teraz, ktorá je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/samosprava-jancovic-mali-by-sme-viac-zamerat-na-destinacny-turizmus--oznam/mid/405616/.html#m_405616

               


 

Ekonomika
Podiel na výnose DPFO na rok 2020 pre jednotlivé mestá a obce
. Minulý týždeň sme Vás informovali, že Inštitút finančnej politiky v apríli 2020 vypracoval aktualizovanú daňovú prognózu. Na základe tejto daňovej prognózy  Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej webovej stránke aktualizovaný podiel na výnose DPFO na rok 2020 pre jednotlivé mestá a obce. Aktualizovaný podiel Vášho mesta/Vašej obce je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/podiel-na-vynose-dpfo-na-rok-2020-pre-jednotlive-mesta-a-obce-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Projektové výzvy
                Aktuálne výzvy pre mestá a obce. Prinášame prehľad aktuálnych výziev z jednotlivých operačných programov (EŠIF) a iných zdrojov financovania, zmeny v termínoch predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a aktuálne súvisiace informácie – IROP, OP Ľudské zdroje, OP Kvalita ŽP, Program rozvoj vidieka, OP Integrovaná Infraštruktúra a Fond na podporu umenia. Viac TU  https://www.zmos.sk/aktualne-vyzvy-pre-mesta-a-obce-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Rokovanie NR SR
                Dnes o 13 hod. začína schôdza Národnej rady Slovenskej republiky na ktorej budú prerokované zákony z ktorých vyberáme:
                Návrh vlády na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 83). Viac TU      

                Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov (tlač 84) - prvé čítanie. Viac TU     


Sociálne
Nové opatrenia v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie prijaté vládou SR. Vláda Slovenskej republiky na svojom rokovaní  dňa 7. mája 2020 schválila  Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-v-oblasti-socialnych-sluzieb-v-case-mimoriadnej-situacie-prijate-vladou-sr--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 6. mája 2020 sa týka aj zasadaní zastupiteľstiev! Toto opatrenie súvisí s uvoľňovaním režimu  organizovania schôdzí a zasadnutí štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy, ktorých sa bude môcť zúčastniť aj verejnosť. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-slovenskej-republiky-pri-ohrozeni-verejneho-zdravia-zo-dna-6-5-2020-sa-tyka-aj-zasadani-zastupitelstiev--ozna/mid/405616/.html#m_405616

Ekonomika a samospráva v Európskej únii       
Ekonomické opatrenia európskych miest. Prehľad niektorých opatrení týkajúcich sa vplyvu covid-19 na miestne ekonomiky, ktoré prijali niektoré európske mestá,  ako aj príklady konkrétnych ekonomických opatrení z európskych miest a obcí. Viac TU https://www.zmos.sk/ekonomicke-opatrenia-europskych-miest-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Školstvo
Usmernenie k problematike prijímania detí do materských škôl. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo usmernenie k problematike prijímania detí do materských škôl. Predmetné usmernenie nájdete TU https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-prijimani-deti-na-predprimarne-vzdelavanie-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-28-4-2020/

 

Usmernenia Úradu verejného zdravotníctva
Nové opatrenia ÚVZ SR s účinnosťou od 6. MÁJA 2020
. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal nové Opatrenie č. OLP/3796/2020 s účinnosťou od 6. mája 2020 do odvolania, ktorým v nadväznosti na Opatrenie ÚVZ SR č. OLP/2731/2020 zo dňa 23. marca 2020 o zákaze organizovania a usporadúvania hromadných podujatí vyňal zo zákazu aj sobášne obrady vrátane civilných pri dodržaní určených podmienok na matričných úradoch s preferenciou vykonávania sobášnych obradov v exteriéroch. Viac TU https://www.zmos.sk/nove-opatrenia-uvz-sr-s-ucinnostou-od-6-maja-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Infolinka MPSVR SR
                Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou novým koronavírusom COVID-19 posilnilo komunikáciu s občanmi prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov. Občania sa môžu obracať s otázkami na odborníkov emailom a telefonicky. Viac TU https://www.zmos.sk/infolinka-mpsvr-sr-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Činnosť ZMOS 
ZMOS na rokovaní s ministrom Jánom Budajom.
V stredu 6. mája sa na Ministerstve životného prostredia SR v Bratislave uskutočnilo stretnutie zástupcov ZMOS s ministrom Jánom Budajom. Viaceré témy naznačovali dôležitosť rokovania a hľadania konkrétnych riešení. Viac TU https://www.zmos.sk/zmos-na-rokovani-s-ministrom-janom-budajom--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Predseda ZMOS rokoval so zástupcami potravinárov. Témami spoločného rokovania bolo riešenie otázok súvisiacich s nedostupnosťou maloobchodných predajní potravín na vidieku, ale aj riešenie problémov vo vzťahu k ambulantnému predaju a tiež k dopadovému hospodárstvu. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-rokoval-so-zastupcami-potravinarov--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Predseda ZMOS Branislav Tréger ocenil verejnú zbierku na pomoc malým obciam. redseda Združenia miest a obcí Slovenska Branislav Tréger dnes rokoval s Igorom Čekirdom, riaditeľom TA3 pre externé vzťahy a Petrom Káčerom, správcom Nadácie TA3. Témou bola bilancia úspešnej verejnej zbierky. Viac TU https://www.zmos.sk/predseda-zmos-branislav-treger-ocenil-verejnu-zbierku-na-pomoc-malym-obciam--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Externé zdroje na financovanie komunálnych potrieb. Samosprávy na financovanie svojich zámerov a investičných potrieb okrem vlastných finančných prostriedkov využívajú aj eurofondy. Združenie miest a obcí Slovenska sa však v prieskume zameralo na pomerne širokú paletu ostatných externých zdrojov financovania. Viac TU https://www.zmos.sk/externe-zdroje-na-financovanie-komunalnych-potrieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                Informačná ponuka
               
Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID-19 a hygienické opatrenia s ňou súvisiace riziká dávame do pozornosti ponuku na viacnásobne použiteľné rúška značky Ambrela vyrobené na Slovensku. Ide o cenovú ponuku vytvorenú pre ZMOS. Rúška majú 99 % filtračnú účinnosť, sú 3-vrstvové a obsahujú aktívne striebro. Ide o certifikovaný, ľahký a priedušný materiál z netkanej textílie. Viac TUhttps://www.zmos.sk/download_file_f.php?id=1328483

 

 

                TV RELÁCIA SAMOSPRÁVA TU A TERAZ
                ZMOS aktívne komunikuje s partnermi aj v čase koronakrízy.
Viac v rozhovore pre TABLET.TV prezradil starostka Mestskej časti Košice Juh a predseda zahraničnej sekcie ZMOS Jaroslav Hlinka. Viac TU https://tv.teraz.sk/samosprava-tu-teraz/x7tpk8k20200505_samosprava_007/18050/


 

Školstvo
Dotácie na stravu - nariadenie vlády č. 103/2020. Kancelária ZMOS si Vás dovoľuje informovať o  Nariadení vlády SR č. 103/2020 Z. z. z 28. apríla 2020 o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Viac TU https://www.zmos.sk/dotacie-na-stravu-nariadenie-vlady-c-103-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Testovanie IT zručnosti žiakov aj jednotlivcov - IT Fitness Test 2020. Už 9. ročník IT Fitness Test 2020 bol  spustený 4. 5. 2020 a bude trvať do konca júna. Ide o  najrozsiahlejšieho testovania digitálnych zručností na Slovensku, ktoré aj tento rok preverí úroveň digitálnej gramotnosti žiakov, študentov, ale aj širokej verejnosti. Otázky v teste zohľadňujú mimoriadnu situáciu súvisiacu s koronakrízou, ktorá so sebou priniesla potrebu intenzívnejšie využívať online digitálne komunikačné nástroje. Viac TU https://www.zmos.sk/testovanie-it-zrucnosti-ziakov-aj-jednotlivcov-it-fitness-test-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Eurofondy  
              Výzvy programu LIFE – termíny predĺžené!
Program LIFE je nástrojom EÚ na financovanie opatrení v oblasti životného a je rozdelený na dva podprogramy: podprogram pre životné prostredie (75%  rozpočtu programu) a podprogram pre oblasť klímy (25% rozpočtu programu). Program LIFE je jedným z priamo riadených programom EÚ. Viac TU https://www.zmos.sk/vyzvy-programu-life-terminy-predlzene--oznam/mid/405616/.html#m_405616

                Tlačová správa
                Rozpočet je nástroj riadenia miest a obcí. Združenie miest a obcí Slovenska sa v nedávnom prieskume sústredilo na vnímanie rozpočtov komunálu. Z prieskumu okrem iného vyplýva, že rozpočet mesta či obce nie je iba základný ekonomický zákon každej samosprávy, ale pre veľkú skupinu starostov a primátorov predstavuje aj nástroj finančného riadenia. Viac TU https://www.zmos.sk/rozpocet-je-nastroj-riadenia-miest-a-obci--oznam/mid/405616/.html#m_405616


Sociálne
Pripravuje sa plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR  sa po dohode s Ministerstvom zdravotníctva rozhodlo začať s celoplošným testovaním zamestnancov a klientov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID 19. Viac TU https://www.zmos.sk/pripravuje-sa-plosne-testovanie-zamestnancov-a-prijimatelov-zariadeni-socialnych-sluzieb--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Usmernenie rezortu práce pre plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID – 19 k 4.5.2020.V súvislosti so šíriacou sa nákazou COVID – 19 sa v rámci Slovenskej republiky začalo s celoplošným testovaním zamestnancov a prijímateľov sociálnych služieb v zariadeniach sociálnych služieb, na ochorenie COVID – 19.Viac TU https://www.zmos.sk/usmernenie-rezortu-prace-pre-plosne-testovanie-zamestnancov-a-prijimatelov-zariadeni-socialnych-sluzieb-na-ochorenie-covid-19-k-4-5-2020--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR z 29. apríla 2020
Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 29. apríla 2020 sa nariaďuje všetkým osobám, ktoré od 1. mája 2020 (v piatok) od 7.00h. vstúpia na územie SR, izolácia v zariadeniach určených štátom. Opatrenie týkajúce sa vstupu na územie SR je k dispozícii TU https://www.zmos.sk/opatrenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-z-29-aprila-2020-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Školstvo
Opatrenia v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. V zmysle tohoto nariadenia si zriaďovatelia školských stravovacích zariadení môžu v rámci zúčtovania uplatniť aj náklady za škodu spôsobenú na skladových zásobách potravín. Viac TU https://www.zmos.sk/opatrenia-v-oblasti-dotacii-v-posobnosti-ministerstva-prace-socialnych-veci-a-rodiny-slovenskej-republiky--oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Postup pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov
                Základné školy, zriadené mestom alebo obcou, nájdu odpovede na veľa otázok, ktoré sa týkajú postupu pri hodnotení vzdelávacích výsledkov žiakov, najmä prvého stupňa základnej školy na adrese TU https://www.ucimenadialku.sk/otazky/#hodnotenie
                Usmernenie k hodnoteniu a prijímaniu žiakov do základných umeleckých škôl je k dispozícii TU http://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zus.pdf
                Informácie týkajúce sa rozhodnutia ministra školstva o termínoch a organizácii prijímacích skúšok na stredné školy sú k dispozícii TU https://www.zmos.sk/postup-pri-hodnoteni-vzdelavacich-vysledkov-ziakov-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

Európska únia
                Európska únia podporuje oživenie cestovného ruchu.
Od zavedenia opatrení na zabránenie šíreniu pandémie sa viaceré hospodárske činnosti na obmedzili, tak na národnej ako aj európskej úrovni. Pandémia v značnom rozsahu negatívne zasiahla aj odvetvie cestovného ruchu na miestnej úrovni, čo sa odrazilo v znížené príjmov rozpočtov miest a obcí, najmä v mestách a obciach turistického charakteru – horských, kúpeľných a historických. Viac TU https://www.zmos.sk/europska-unia-podporuje-ozivenie-cestovneho-ruchu-oznam/mid/405616/.html#m_405616

 

                EÚ zahájila darcovské úsilie na boj proti COVID-19. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes zaháji pripravovanú online udalosť, ktorej cieľom je naštartovanie globálnej reakcie na koronavírus. Viac TU https://www.zmos.sk/eu-dnes-zahajila-darcovske-usilie-na-boj-proti-covid-19-oznam/mid/405616/.html#m_405616

                #EUvsVirus Hackathon ocenil 117 riešení. Európska komisia ocení celkom 117 inovačných projektov, ktoré sa minulý týždeň zapojili do #EUvsVirus Hackathon a ponúkajú riešenia na podporu zotavenia z prepuknutia koronavírusu Víťazné riešenia sa týkajú mnohých oblastí, ako sú zdravie a život, práca na diaľku a vzdelávanie, digitálne financovanie a ďalšie. Viac TU https://www.zmos.sk/-euvsvirus-hackathon-ocenil-117-rieseni-oznam/mid/405616/.html#m_405616


 

Kompenzácie pre komunálne podniky  
Vláda pripraví schému pomoci aj pre subjekty verejnej správy.
Združenie miest a obcí Slovenska už 17. apríla 2020 žiadalo ministra hospodárstva Richarda Sulíka o pomoc pre obchodné spoločnosti s majetkovou účasťu samospráv, aby mohli mať prístup k finančným kompenzáciám. Následne bola táto požiadavka rozšírená aj o ministra financií Eduarda Hegera, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka a tiež ministerku kultúry Natáliu Milanovú, nakoľko je zrejmé, že finančná komponezácia by sa mala uplatňovať aj na príspevkové organizácie zriadené samosprávou. Viac TU https://www.zmos.sk/vlada-pripravi-schemu-pomoci-aj-pre-subjekty-verejnej-spravy--oznam/mid/405616/.html#m_405616

Šport
Podpora športových aktivít v čase pandémie v EÚ.
Ďalšou z oblastí, v ktorej sa prejavili dopady súčasnej situácie je oblasť športu na všetkých úrovniach - od medzinárodnej až po lokálnu úroveň. Viac TU https://www.zmos.sk/podpora-sportovych-aktivit-v-case-pandemie-v-eu-oznam/mid/431757/.html#m_431757

Zbierka Nadácie TA3 a ZMOS
Kampaň na pomoc obciam bola úspešná. Do nedele 3. mája 2020 bolo možné podporiť kampaň Združenia miest a obcí Slovenska a Nadácie TA3 na pomoc malým obciam v čase koronakrízy. Počet podporených obcí a na tento účel získaný finančný objem napovedajú, že pomoc obciam v tomto období bola úspešná. Viac TU https://www.zmos.sk/aktuality-covid-19.html

Eurofondová výzva
MV SR opätovne vyhlásilo výzvu na podporu prístupu k pitnej vode. Opätovná možnosť pre samosprávy ako zlepšiť prístup k pitnej vode svojim obyvateľom pomocou vodovodov, budovania vodných zdrojov, výdajných miest alebo úpravní povrchových vôd a zmierniť šírenie a následky pandémie ochorenia COVID-19 v lokalitách s prítomnosťou marginalizovaných komunít. Viac TU https://www.zmos.sk/mv-sr-opatovne-vyhlasilo-vyzvu-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oznam/mid/431757/.html#m_431757


Verejne vyhláškyv

publikované dňa 13. marec 2020


Informačný materiál k núteným "detským" sobášom

publikované dňa 28. máj 2020

Dobrý deň prajem do všetkých kútov Banskobystrického kraja.

 

Dovoľujem si preposlať Vám informačný materiál k núteným „detským“ sobášom, ktoré vznikli v spolupráci s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Cieľom týchto informačných materiálov je aj týmto spôsobom upozorniť na faktory, ktoré by mohli viesť k obchodovaniu s deťmi.

Jednou z foriem obchodovania s ľuďmi sú aj nútené „detské“ sobáše. Od roku 2015 bolo na Slovensku identifikovaných už viac ako 12 prípadov obchodovania s deťmi za účelom núteného sobáša. Tieto sobáše sú založené na  zvyklostiach a tradíciách a ich obeťami sú deti už od 12 rokov. Deti sú vychovávané v duchu týchto zvykov a manželstvo detí je často spojené s patriarchálnymi postojmi k dievčatám vrátane potreby chrániť „česť“ rodiny.

O mnohých prípadoch ani nemusíme vedieť, môžu uniknúť našej pozornosti. Ale spolu môžeme zastaviť zneužívanie detí a povedať STOP detským sobášom.

https://prevenciakriminality.sk/clanok/1-obchodovanie-s-ludmi/198-obetou-nutenych-sobasov-sa-stavaju-uz-dvanastrocne-deti

 

https://prevenciakriminality.sk/pdf/view/19/%7B%22Domov%22:%7B%22route%22:%22index%22%7D,%22Bro%5Cu017e%5Cu00fary%22:%7B%22route%22:%22menu_article_view%22,%22params%22:%7B%22slug%22:%22brozury%22%7D%7D%7D

 

Šírme spoločne túto informáciu ďalej.


Od 1. júna posilní Banskobystrický kraj školské spoje

publikované dňa 27. máj 2020

V nadväznosti na otváranie základných a materských škôl pribudnú v cestovných poriadkoch prímestských autobusov SAD Zvolen a SAD Lučenec ranné a popoludňajšie školské spoje. Nepôjde však o úplný návrat do bežného režimu. Ide predovšetkým o autobusy, ktoré vozia deti z menších obcí do spádových škôl, najviac spojov pribudne ráno medzi 6. a 8. hodinou a medzi 12. a 15. hodinou popoludní.

Zmeny cestovných poriadkov budú platiť od pondelka 1. júna vrátane. Odporúčame cestujúcim, aby venovali pozornosť cestovným poriadkom, nakoľko sa nejedná o úplný návrat do bežného režimu. Župa nebude posilňovať spoje, ktoré využívali prevažne stredoškoláci a ktoré premávali v exponovaných časoch viackrát za hodinu medzi okresnými mestami.

Posilnenie školských liniek v cestovných poriadkoch by malo podľa našich informácií plne zabezpečovať dopravnú obslužnosť v súvislosti s otváraním základných škôl v Banskobystrickom samosprávnom kraji.


Obchodná verejná súťaž MRTV II. kolo

publikované dňa 20. máj 2020


Opäť pre Vás otvárame zákaznícke centrá SSE

publikované dňa 14. máj 2020

Vážený zákazník,

dovoľujeme si Vás informovať, že vzhľadom na priaznivý vývoj situácie v súvislosti s COVID-19 k Vám môžeme byť opäť o krok bližšie. Rýchle spracovanie Vašich požiadaviek a kvalitný zákaznícky servis sú pre nás neustále na prvom mieste, preto od 13. 5. 2020 opätovne otvárame naše zákaznícke centrá pre verejnosť.

Prioritou je i naďalej ochrana zdravia našich zamestnancov i vás, našich zákazníkov, preto každé pracovisko pred príchodom nového zákazníka dezinfikujeme špeciálnym prípravkom. V prípade návštevy zákazníckeho centra SSE Vás tiež prosíme o dôsledné dodržiavanie hygienických opatrení uverejnených pri vchode do zákazníckeho centra. Vstupujte, prosím, až po vyzvaní našim pracovníkom, vždy po jednom, s rúškom a využite dezinfekciu rúk umiestnenú pri vstupe. Viac informácií o hygienických opatreniach na našich zákazníckych centrách nájdete aj na www.sse.sk/zakaznicke-centra.

Schránka pre Vaše dokumenty a tlačivá je stále pripravená pred vchodom do zákazníckeho centra. Využiť ju môžete počas otváracích hodín bez čakania v rade.

Naši pracovníci sú Vám k dispozícii každý pracovný deň. V pondelok a stredu od 10.00 – 16.00 hod. a v utorok, štvrtok a piatok od 8.00 – 14.00 hod.

Tešíme sa na Vás v zákazníckych centrách SSE.
#spolutozvladneme